U
试听服务器列表 下载服务器列表 该歌曲歌词列表

歌词[Lyric]

[ti:Endless Moment]
[ar:super junior]
[al:U]
[00:17.05]希澈:su jiong hei bu li gu sa la so
cha ka bu se sang su gei so
[00:30.80]奎贤:o du wu(n) ki li lv he mei dou
wen ku li lv su wam dou~na yong nen dei
[00:47.01]韩庚:no lu ki dou you wu gou ya
ha jiu wu le xi gan dong a~
[00:54.06]晟敏:na lin gou da nin sang lang(en)wi he~
[01:00.36]丽旭:hou lu wo du xi dei man k:
no ye ge da ju gu xi pu(n)
[01:07.80]合唱:my endless moment pray for you
[01:16.76]东海:ne ga o mon na ye mo si lu
cang sai gei su nen om(n) sou
[01:29.97]强仁:i biao li nan mali mo lu nen
no an da hi yi ma nei~yang wo do luo
[01:46.40]李特:no ye cha ke non sou go cha
he lou can ma ne bu kan de
[01:53.47]恩赫:bumi a ni no ye gei ya sou(b) kei
[01:59.68]艺声:nu(o) li ma le jima dui gu
no lu wei a ne ga dui ge
[02:06.99]合唱:my shining moment forever~
[02:12.76]始源:yao ke su du lu ne ma mi~
wu li him ne gei han de duo
[02:19.32]丽旭:co(n) go d ma ta xi di you tan da~miao~
[02:25.89]东海:no lu ki dou you wu gou ya
ha jiu wu le xi gan dong a~
[02:32.95]晟敏:na lin gou da nin sang lang(en)wi he~
[02:39.08]强仁:hou lu wo du xi dei man k:
no ye ge da ju gu xi pu(n)
[02:46.33]合唱:my endless moment pray for you
[02:53.01]合唱:woo ao~~ho ho~~
[02:59.02]奎贤:bu jin no ma mi wo nin ha ji ma
[03:05.39]希澈:nu(o) li ma le jima dui gu
no lu wei a ne ga dui ge
[03:12.76]合唱:my shining moment forever~
[03:21.01](独白)基范:
girl``my heart is so cold``please come back to me ``my shining moment```ferever....

评论[Comments]

添加评论

评价: 中立 好评 差评
网名: 匿名  
内容 (最多500字符)
表情:©在线英语听力室 2005-2011

有任何问题,请给我们留言,管理员邮箱:tinglishi@gmail.com  站长QQ :点击发送消息和我们联系56065533